Main Okoliczności

Stypendia w szkole dwujęzycznej

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa „Primary Steps” uruchomiła specjalny program stypendialny. Pierwsza jego edycja rusza od II semestru 2016/2017 i obejmie stypendia dla 3 uczniów. Nabór wniosków trwa do 20 stycznia 2017 roku. Stypendia przyznane zostaną na okres od 30 stycznia do 31 sierpnia 2017 roku. Założeniem programu jest sfinansowanie nauki uczniów na etapie wczesnoszkolnym (tj. w klasie I, II i III) w Niepublicznej Dwujęzycznej Szkole Podstawowej „Primary Steps”.
W jaki sposób można otrzymać stypendium? Wystarczy w roku szkolnym 2016/2017 być uczniem klasy pierwszej szkoły podstawowej i posiadać opinię nauczyciela j. angielskiego ze szkoły do której uczęszcza uczeń o stopniu opanowania wiadomości i materiału z języka angielskiego. Dodatkowym atutem będzie uczestnictwo ucznia w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. Należy również wypełnić wniosek stypendialny oraz napisać list intencyjny „Dlaczego chciałbym/chciałabym aby moje dziecko uczyło się w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej „Primary Steps”. Wniosek wraz załącznikami należy wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do sekretariatu SP „Primary Steps” w Bielsku-Białej, przy ul. Zielonej 32.
Szkolna Komisja Stypendialna składająca się z przedstawiciela Organu Prowadzącego Szkołę, Dyrektora SP Primary Steps oraz przedstawiciela Rady Pedagogicznej SP Primary Steps dokona oceny wniosków przyznając punktację według skali określonej w Regulaminie. Uczniowie z najwyższą liczbą punktów zostają stypendystami Szkoły „Primary Steps”. Lista Stypendystów zostanie opublikowana na stronie www.szkola-anglojezyczna.pl w dniu 27 stycznia 2017 r.
Więcej informacji: www.szkola-anglojezyczna.pl